Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Prace Licencjackie

 


Prace dyplomowe zrealizowane w latach 2014-2023

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
2023 Opiekun
Dominika Cichorska
Formy użytkowania zlewni, warunki środowiskowe oraz flora jeziora Wyspowo.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Maurycy Czajka
Struktura roślinności i warunki środowiskowe w zeutrofizowanych jeziorach lobeliowych.
dr Rafał Chmara
 
Zuzanna Koczyk
Aerobiologiczna charakterystyka okresu wiosennego w Gdyni w 2022r.
dr Anna Pędziszewska
 
Karolina Kowalska
Zgrupowania Chironomidae (Diptera) w allerødzie na torfowisku Ługi (Kotlina Sieradzka).
dr Olga Antczak-Orlewska
 
Karina Kwiatkowska
Warunki środowiskowe i flora zbiorników wodych w Parku Reagana w Gdańsku.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Iwo Kwieciński
Struktura zbiorowiska Myriophyllum alterniflorum w jeziorach Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Natalia Moczyróg
Flora i warunki środowiskowe wybranych zbiorników powyrobiskowych na Śląsku.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Weronika Mroziewicz
Obecność alergennych zarodników grzybów z rodzaju Alternaria spp. wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych w sierpniu 2022 w Pruszczu Gdańskim.
dr Anna Pędziszewska
 
Julia Niedźwiedzka
Liczebność i rozmieszczenie stanowisk rdestowca pośredniego (Reynoutria × bohemica ) w rejonie potoku Swelinia na granicy Sopotu i Gdyni.
dr Anna Pędziszewska
 
Aleksandra Struk
Współczesne wędrówki roślin w kontekście zmian klimatu i działalności człowieka na przykładzie wybranych gatunków z siedlisk wodnych i bagiennych.
dr Anna Pędziszewska
 
Milena Szady
Interpretacja archeobotaniczna składu materiałów z warstw kulturowych stanowiska Czopowa w Gdańsku (XIII w.)
dr hab. Monika Badura, prof. UG
 
Adriana Szopa
Skład botaniczny wybranych XVIII-wiecznych pochówków kryptowych z Byszewa.
dr hab. Monika Badura, prof. UG
 
Kamil Zieliński
Antropogeniczne przekształcenia warunków środowiskowych i roślinności wybranych jezior Pomorza.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
2022 Opiekun
Michał Gajdziński
Warunki środowiskowe i struktura zbiorowiska Chara aspera Willd.
prof. dr hab. Józef Szmeja
 
Zofia Jaremczuk
Glebowy bank nasion w lasach bukowych - wielkość, struktura gatunkowa i relacja z pokrywą roślinną.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Paweł Marciniak
Wpływ warunków środowiskowych na architekturę osobniczą rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia L.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Agnieszka Mazur
Warunki środowiskowe i struktura roślinności w jeziorach o różnej trofii na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
dr Rafał Chmara
 
Jonasz Pakizer
Wpływ warunków środowiskowych na przeżywalność turionów Utricularia minor L.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Julia Przedpełska
Rola szczątków makroskopowych roślin w badaniach paleoekologicznych na przykładzie profilu z wyspy jeziornej Chycina (st. 19) (ziemia lubuska).
dr hab. Monika Badura, prof. UG
 
Jakub Stankiewicz
Skład botaniczny i znaczenie roślin zachowanych w XVIII/XIX-wiecznych pochówkach kryptowych rodu von Glasenapp w kościele filialnym pw. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Białowąsie.
dr hab. Monika Badura, prof. UG
 
2021 Opiekun
Julia Arim
Warunki środowiskowe i roślinność jezior okolic Starogardu Gdańskiego.
dr Rafał Chmara
 
Martyna Berendt
Użytkowanie owoców, orzechów i jagód w XIII-XIV w. w Gdańsku, Elblągu, Kołobrzegu i Rydze - analiza danych archeobotanicznych (ARCHBOT-UGDA DATABES).
dr hab. Monika Badura, prof UG
 
Paulina Borzymowska
Gospodarka rybacko-wędkarska w jeziorach lobeliowych.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof UG
 
Weronika Gąsiorowska
Transformacja struktury roślinności podwodnej wybranych jezior lobeliowych w kontekście przekształceń zlewni.
mgr Rafał Ronowski
 
Katarzyna Kowalska
Porównanie roślinności i warunków środowiskowych Zalewu Wiślanego oraz okolicznych estuariów.
dr Rafał Chmara
 
Katarzyna Kusz
Rośliny jako schronienie i pokarm larw muchówek z rodziny Ochotkowatych (Insecta: Chironomidae) - zastosowanie w badaniach środowiskowych.
mgr Olga Antczak-Orlewska
 
Wojciech Miśkowicz
Warunki środowiskowe i roślinność jezior śródtorfowiskowych okolic Warcimina.
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 
Marta Mężyk-Sikorska
Formowanie się tafocenoz w zbiorowiskach leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
2020 Opiekun
Mateusz Kolera
Flora i warunki środowiskowe w wybranych rzekach Pomorza.
dr Rafał Chmara
 
2019 Opiekun
Małgorzata Fus
Przekształcenia warunków środowiskowych i struktury roślinności jeziora Dobrogoszcz w latach 1960-2018.
dr Rafał Chmara
 
Agata Kosmaczewska
Analiza botaniczna i znaczenie roślin z XVIII-wiecznych pochówków z Byszewa.
prof UG, dr hab. Monika Badura
 
Joanna Małkowska
Skład botaniczny próbek osadów biogenicznych ze stanowiska Skotnica (Zachodniopomorskie) - badania sondażowe.
dr Anna Pędziszewska
 
Weronika Małolepsza
Współczesny opad pyłku sosny (Pinus) na śródleśnym torfowisku w lasach Oliwskich na wysoczyźnie gdańskiej.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Jan Marjak
Archeobotaniczna ocena funkcji wybranych obiektów archeologicznych na stanowisku Nowe Miasto w Gdańsku (XIV-XV w.).
prof UG, dr hab. Monika Badura
 
Agnieszka Sobisz
Warunki środowiskowe i flora jezior okolic miejscowości Płocice koło Kościerzyny.
dr hab. Krzysztof Banaś
 
Emilia Straszkiewicz
Wpływ wody o różnym stężeniu soli mineralnych na przeżywalność torfowców w warunkach hodowlanych.
dr hab. Krzysztof Banaś
 
Ewa Wiśniewska
Skład botaniczny spągowego odcinka profilu osadów biogenicznych ze stanowiska Nowe Objezierze (Zachodniopomorskie) - badania sondażowe.
dr Anna Pędziszewska
 
2018 Opiekun
Martyna Olszewska
Przekształcenia struktury roślinności podwodnej i warunków środowiskowych w jeziorach Pomysko i Sosnówek w latach 1954-2018.
dr hab. Krzysztof Banaś
 
Bartosz Żygowski
Skład botaniczny spągowych warstw wypełniska dawnego koryta rzecznego na stanowisku przy ul. Wałowej w Gdańsku – badania sondażowe.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
2017 Opiekun
Angelika Burka
Skład botaniczny warstw archeologicznych grodziska na wyspie Księży Ostrów na jeziorze Lubiąż (Lubniewice, st. 9).
prof UG, dr hab. Monika Badura
 
Alicja Iwanowska
Zmiany warunków środowiskowych i struktury roślinności jeziora Pałsznik.
dr Krzysztof Banaś
 
Dominika Kruszewska
Sezonowość pyłku buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) w Gdańsku w 2011 roku.
dr Anna Pędziszewska
 
Karolina Maciejewska
Rośliny użytkowe w nowożytnych materiałach ze stanowiska Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Iwona Miśkowicz
Materiał roślinny z wczesnośredniowiecznej strażnicy w Błądzikowie, gm. Puck.
prof. UG, dr hab. Monika Badura
 
Mateusz Sakowicz
Antropogeniczne przemiany jeziora Rąbówko.
dr Krzysztof Banaś
 
Monika Sikowa
Zmiany warunków środowiskowych i struktury roślinności jeziora Wygoda.
dr Rafał Chmara
 
2015 Opiekun
Aleksandra Czajkowska
Sieć ochrony jezior śródtorfowiskowych w województwie pomorskim.
dr Krzysztof Banaś
 
Maja Mastela
Skład współczesnych i tradycyjnych mieszanek ziołowych stosowanych w przeziębieniu.
dr Anna Pędziszewska
 
Katarzyna Mirek
Współczesny opad pyłku sosny (Pinus) na śródleśnym torfowisku w rezerwacie „Jeziorka Chośnickie” na Pojezierzu Kaszubskim.
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Angelika Piekarczyk
Charakterystyka przyrodnicza jeziora Niedackiego - propozycja nowego obszaru chronionego.
dr Rafał Chmara
 
Joanna Pikuła
Rośliny chronione środowisk wodnych w województwie pomorskim.
dr Rafał Chmara
 
Rafał Ronowski
Stan zdrowotności drzew w Parku Oliwskim.
dr Krzysztof Banaś
 
Ewelina Rzeźnicka
Skład botaniczny warstw archeologicznych towarzyszących zespołowi naczyń ze stanowiska kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża.
prof. UG, dr hab. Monika Badura
 
2014 Opiekun
Magdalena Byczkowska
Różnorodność gatunkowa łąk ramienicowych w jeziorach Pomorza. >>>
dr Krzysztof Banaś
 
Denice Doreng
Struktura podwodnego pła torfowcowego w kwaśnych jeziorach Borów Tucholskich. >>>
dr Krzysztof Banaś
 
Ewa Gołaszewska
Współczesne i tradycyjne wykorzystanie wybranych gatunków z rodziny różowatych (Rosaceae) w ziołolecznictwie. >>>
dr hab. Monika Badura
 
Łukasz Grosz
Współczesne i tradycyjne wykorzystanie wybranych gatunków z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae) w ziołolecznictwie. >>>
dr hab. Monika Badura
 
Monika Nadolna
Sezonowość pyłku olszy (Alnus) w Gdańsku w 2011 roku. >>>
dr Anna Pędziszewska
 
Paula Siemieniec
Formowanie się tafocenoz w zbiorowisku borowym w Białowieskim Parku Narodowym. >>>
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Aneta Siłakowska
Formowanie się tafocenoz w zbiorowisku lasu liściastego (grądu) w Białowieskim Parku Narodowym. >>>
dr Joanna Święta-Musznicka
 
Adriana Stenka
Rośliny użytkowe z wczesnośredniowiecznego (X w.) stanowiska wyspowego na Jeziorze Lubiąż. >>>
dr hab. Monika Badura
 
Marta Szyc
Współczesny opad pyłku buka (Fagus) na Pojezierzu Kaszubskim. >>>
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa