Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Dydaktyka » Oferta prac dyplomowych


Przygotowaliśmy szeroką ofertę tematów prac dyplomowych. Kierujemy ją do osób zainteresowanych kontynuacją studiów w naszej Katedrze, które pragną lepiej poznać procesy zachodzące w przyrodzie, zarówno tej współczesnej, jak również sprzed wielu tysięcy lat. Nasi Dyplomanci zdobywają wiedzę z kilku związanych z ekologią roślin dziedzin, takich jak paleoekologia, archeobotanika, aeropalinologia, ekologia populacji i hydroekologia. Osobom lubiącym jeziora proponujemy prace „na wodzie”, a nurkującym – także pod wodą. Mile widziane będą także osoby preferujące twardy grunt pod nogami, lubiące lasy, łąki, torfowiska lub zacisze laboratorium. Tym, którzy chcą oderwać się od teraźniejszości proponujemy poznanie dawnego środowiska i warunków życia człowieka w poszczególnych okresach prahistorii oraz średniowiecza.

Ofertę wykonywania prac licencjackich/magisterskich w naszej Katedrze kierujemy do studentów Wydziału Biologii (kierunek Biologia - studia I i II stopnia; kierunek Ochrona zasobów przyrodniczych - studia I stopnia) oraz do studentów Ochrony środowiska Wydziału Chemii (studia I stopnia). Prace dyplomowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

Tematyka prac dyplomowych Uwagi
Archeobotanika miast (historia użytkowania roślin, procesy synantropizacji) (Puck, Gdańsk) praca z materiałem/praca z danymi z bazy archeobotanicznej
Archeobotanika funeralna (historia użytkowania wybranych gatunków roślin, skład botaniczny pochówków) - Byszewo, Kraków, Puck praca z materiałem
Opad roczny pyłku brzozy (Betula) w środowisku leśnym Wysoczyzny Gdańskiej (2011-2021) praca z materiałem (analiza mikroskopowa) i danymi z bazy współczesnego opadu pyłku
Współczesny opad pyłku modrzewia (Larix) na Wysoczyźnie Gdańskiej (2012-2021) praca z materiałem (analiza mikroskopowa) i danymi z bazy współczesnego opadu pyłku
Charakterystyka składu zbiorowisk wodno-bagiennych Jeziora Wierzchowo (Pomorze Środkowe) w późnym holocenie praca z materiałem (analiza szczątków makroskopowych)
Bank nasion w lasach bukowych - wielkość, struktura gatunkowa i relacja z pokrywą roślinną prace terenowe/praca z materiałem/eksperyment
Związek między współczesną roslinnością torfowiskową a składem stropowych warstw osadów biogenicznych prace terenowe/laboratoryjne
Zróżnicowanie lokalnego środowiska przyrodniczego w rejonie Nowego Objezierza w późnym holocenie praca z materiałem (analiza szczątków makroskopowych)
Skład pyłkowy wczesnowiosennych próbek opadowych w 2022 r. w Gdańsku praca z materiałem (analiza mikroskpowa)/eksperyment
Rekonstrukcja zmian środowiskowych w późnym glacjale na torfowisku Ługi w oparciu o zgrupowania Chironomidae praca z materiałem (analiza szczątków Chironomidae)
Możliwości interpretacyjne szczątków bezkręgowców w analizach paleoekologicznych praca przeglądowa
Biologia i ekologia wybranych gatunków roślin wodnych na Pomorzu praca z danymi lub/i materiał do samodzielnego zebrania
Wpływ użytkowania zlewni wybranych jezior na strukturę roślinności podwodnej praca z danymi
Ocena ekspansywnych populacji Salvinia natans na Żuławach praca terenowa
Flora, roślinność i warunki środowiskowe w wybranych zbiornikach wodnych praca z danymi lub materiał do samodzielnego zebrania w przypadku pracy magisterskiej
Antropogeniczne przemiany wybranych zbiorników wodnych praca z danymi lub materiał do samodzielnego zebrania w przypadku pracy magisterskiej
Struktura i zdrowotność zadrzewień w wybranych dzielnicach Gdańska praca z materiałem do samodzielnego zebrania
Przekształcenia struktury zbiorowisk leśnych w wyniku realizacji programu Adaptacji Lasów i Leśnictwa do Zmian Klimatycznych praca z materiałem do samodzielnego zebrania


Szczegółowych informacji udzieli Ci Tutor Katedry dr hab. Monika Badura, prof UG monika.badura@ug.edu.pl