Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Badania » Doktoraty i habilitacje
DOKTORATY
2016 Promotor
Bloom K. "Wpływ czynników naturalnych i gospodarki pradziejowej na sukcesję roślinności w rejonie Jeziora Raczego na Ziemi Pyrzyckiej w holocenie. Studium paleoekologiczne"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Gadziszewska J."Rola czynników naturalnych i antropogenicznych w postglacjalnych przemianach środowiska przyrodniczego w rejonie Wrześnicy (Pomorze Zachodnie)"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
2014 Promotor
Zimny M. "Późnoholoceńska historia roślinności Puszczy Białowieskiej"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
2011 Promotor
Gałka A. "Biologia i ekologia ekspansywnych populacji Salvinia natans (L.) All. w delcie Wisły"
 
prof. dr hab. Józef Szmeja
Pińska K. "Człowiek i środowisko w perspektywie badań archeobotanicznych na wczesnośredniowiecznym stanowisku kultu pogańskiego na Jeziorze Zarańsko (Pojezierze Drawskie)" prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Weisbrodt D. "Późnoglacjalne wczesno- i środkowoholoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego w rejonie Jeziora Raduńskiego na Pojezierzu Kaszubskim w świetle badań paleoekologicznych jego osadów dennych" prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
2008 Promotor
Chmara R. "Przyczyny zróżnicowania struktury roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich"
 
prof. dr hab. Józef Szmeja
Pędziszewska A. "Późnoholoceńska historia wybranych fitocenoz leśnych z udziałem grabu (Carpinus betulus L.) i buka (Fagus sylvatica L.) na Pojezierzu Kaszubskim" prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
2005 Promotor
Bazydło E. "Biologia i ekologia populacji Luronium natans (L.) Rafin."

 
prof. dr hab. Józef Szmeja
Święta-Musznicka J. "Rekonstrukcja paleokologiczna późnoholoceńskiej historii wybranych jezior lobeliowych na tle zmian zachodzących w ich zlewniach" prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Uruska A. "Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg sezonu pyłkowego wybranych taksonów drzew i roślin zielnych na terenie Gdańska"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
2001 Promotor
Banaś K. "Wpływ substancji humusowych na warunki siedliskowe roślin podwodnych”
 
prof. dr hab. Józef Szmeja
2000 Promotor
Badura M. "Środowisko przyrodnicze i gospodarka średniowiecznego Kołobrzegu w świetle badań acheobotanicznych"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Bociąg K. "Transformacja roślinności podwodnej w procesie humizacji jezior"

 
prof. dr hab. Józef Szmeja
1999 Promotor
Jarosińska J. "Kształtowanie się flory antropogenicznej oraz użytkowanie roślin w średniowiecznym Elblągu"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
1998 Promotor
Góra M. "Pyłek roślin i zarodniki grzybów w atmosferze Trójmiasta w latach 1994-1996"
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Kosiński I. "Transformacja populacji Convallaria majalis L. jako efekt pozyskiwania surowca dla przemysłu frmaceutycznego”
 
prof. dr hab. Józef Szmeja
1995 Promotor
Gos K. "Mchy Słowińskiego Parku Narodowego - studium florystyczno-ekologiczne"
 
prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
Picińska-Fałtynowicz J. "Glony psammonu lobeliowego Jeziora Dobrogoszcz"
 
prof. UG, dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
1985 Promotor
Szmeja J. "Biologia i ekologia Lobelia dortmanna L."

 
prof. dr hab. Hanna Piotrowska
1981 Promotor
Latałowa M. "Postglacjalne przemiany roślinności wschodniej części pobrzeża Bałtyku”
 
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

HABILITACJE
2018
Banaś K. "Główne regulatory struktury roślinności podwodnej w jeziorach północno-zachodniej Polski”
 
2012
Badura M. "Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne”
 
1992
Latałowa M. "Man and vegetation in the pollen diagrams from Wolin Island (NW Poland)"
 
Szmeja J. "Struktura, organizacja przestrzenna i demografia populacji isoetydów. Studium ekologiczne roślin podwodnych"