Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Struktura » Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki » Tematyka badawcza

W Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki realizowane są trzy główne nurty badań naukowych:
 

I - PALEOEKOLOGIA
Jeśli chcesz się dowiedzieć:
- jak się zmieniała roślinność na Pomorzu w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat, czyli od schyłku ostatniego zlodowacenia aż do czasów współczesnych,
- jak zmieniał się w tym okresie klimat Pomorza,
- jaki był wpływ prehistorycznych kultur na środowisko przyrodnicze Pomorza,
- jakim przemianom podlegały jeziora i torfowiska w przeszłości,
- jak przebiegała historia Bałtyku,
- jak i dlaczego zmieniała się roślinność Puszczy Białowieskiej w przeszłości
zainteresuj się PALEOEKOLOGIĄ.
 
Jest to dziedzina, która zajmuje się przede wszystkim odtwarzaniem zachodzących w przeszłości zmian środowiska przyrodniczego. Opiera się na analizie kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także innych elementów budujących osady geologiczne, na przykład torfy i osady jeziorne. Są to więc badania interdyscyplinarne, które wymagają współpracy różnych specjalistów, nie tylko biologów, lecz także geologów, klimatologów, archeologów, a często także fizyków i chemików.
Beztlenowe warunki, jakie panują zwłaszcza w osadach torfowisk i jezior, stwarzają dogodne warunki do przetrwania szczątków różnych organizmów, m.in. doskonale się w nich zachowuje pyłek roślin. Analiza pyłkowa należy do najważniejszych metod paleoekologicznych. Umożliwia odtworzenie historii roślinności, a pośrednio zmian klimatycznych, hydrologicznych, glebowych oraz działalności człowieka.
Badania paleoekologiczne umożliwiają poznanie mechanizmów przemian środowiska, a więc pozwalają lepiej zrozumieć procesy zachodzące współcześnie, a tym samym stanowią podstawę prognozowania przyszłych zmian środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
 
II – ARCHEOBOTANIKA          
Jeśli chcesz wiedzieć:
- jakie rośliny były wykorzystywane przez prehistoryczne plemiona, które zasiedlały Pomorze w przeszłości,
- jak zmieniały się roślinne składniki diety mieszkańców Gdańska w kolejnych etapach rozwoju tego miasta,
- jakie gatunki roślin leczniczych wykorzystywano w dawnym Gdańsku,
- jakie egzotyczne i luksusowe gatunki były przedmiotem importu w tym mieście w średniowieczu i kolejnych okresach,
- jak wyglądała roślinność Gdańska w różnych etapach jego rozwoju,
- jakie rośliny zbierały i uprawiały społeczności zamieszkujące tereny przyległe do doliny Nilu w Sudanie (IV katarakta) od około 2500 roku p.n.e. do okresu chrześcijańskiego
zainteresuj się ARCHEOBOTANIKĄ.
 
Na stanowiskach archeologicznych, obok pozostałości dawnej architektury i przedmiotów wytworzonych przez człowieka, zachowują się szczątki organiczne, m. in. szczątki roślin, głównie owoce, nasiona i drewno. Prace archeobotaniczne są prowadzone w ścisłej współpracy z archeologami. Ich wyniki są wykorzystywane do określenia roli roślin w życiu człowieka w przeszłości oraz do rekonstrukcji środowiska przyrodniczego w rejonie osadnictwa objętego badaniami archeologicznymi.
 
III – AEROPALINOLOGIA           
Przez większą część roku, w powietrzu unoszą się alergenne zarodniki grzybów i pyłek roślin. Stanowią one poważny problem dla osób cierpiących na schorzenia alergiczne.
Wiedza na temat sezonowych zmian w składzie tych cząstek zawieszonych w powietrzu jest niezbędnym warunkiem prawidłowej diagnozy i leczenia alergików. Takich danych dostarcza AEROBIOLOGIA.
W Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki la tatach 1994-2012 prowadzono sezonowy monitoring powietrza pod kątem zawartości pyłku roślin i zarodników grzybów. Pomiar wykonywano według standardów europejskich. Wyniki pomiarów są zgromadzone w bazie danych, co obecnie umożliwia modelowanie prognoz dotyczących początku sezonu pyłkowego poszczególnych gatunków roślin, długości okresu pylenia oraz jego obfitości. Modele prognostyczne opierają się na zależnościach między przebiegiem sezonu pyłkowego, a czynnikami pogodowymi.